Podmínky používání

Registrací se stáváte registrovaným uživatelem (dále jen „uživatelem“) webového portálu Slunovrat – Cesty k sobě (dále jen „portálu“) www.slunovrat.org .  který provozuje Ivan Procházka, IČ: 10534652, se sídlem Brno, Gromešova 15, 621 00 (dále jen „provozovatel“).

Odesláním registračního formuláře potvrdíte svůj souhlas s podmínkami pro přístup a používání portálu (dále jen „Podmínkami“), se kterými se můžete seznámit na této stránce. Podmínky vymezují práva a povinnosti provozovatele a registrovaných uživatelů.

I. Úvodní ustanovení

 1. Ivan Procházka provozuje a spravuje webový portál Slunovrat – Cesty k sobě na internetové stránce www.slunovrat.org a vyvíjí aktivity k popularizaci a propagaci výrobků a služeb registrovaných uživatelů a zprostředkování obchodních kontaktů mezi uživateli a zájemci.
 2. Podmínky upravují podmínky využívání portálu (práva a povinnosti osob využívajících portál při vstupu a používání portálu), jakož i další související právní vztahy.
 3. Uživatel se stává účastníkem smluvního vztahu potvrzením žádosti o registraci ze strany portálu, čímž současně stvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněmím Podmínek a zavazuje se jimi řídit.
 4. Provozovatel může znění podmínek jednostranně měnit. O změně Podmínek informuje uživatele na portálu, popř. jiným vhodným způsobem.

II. Podmínky používání portálu

 1. Činnosti portálu jsou veřejné a mohou se jich účastnit registrovaní uživatelé způsobilí k právním úkonům, a to fyzické osoby nepodnikatelé starší 18 let, fyzické osoby nepodnikatelé mladší 18 let pouze v zastoupení zákonného zástupce, fyzické osoby podnikatelé, sdružení fyzických osob podnikatelů a právnické osoby.
 2. Podmínkou využívání služeb portálu je registrace uživatele. Registrace je bezplatná a vyžaduje u fyzické osoby minimálně : jméno, příjmení, e-mail, přihlašovací jméno. U právnické osoby název, jméno a příjmení jednatele, e-mail a přihlašovací jméno. Registrace vzniká potvrzením registračního formuláře formou automaticky generovaného e-mailu. Součástí formuláře je souhlas s Podmínkami a Souhlas se zákonem 101 Sb. na ochranu osobních údajů. Potvrzením registrace vzniká smlouva o poskytování služeb mezi provozovatelem portálu a uživatelem.
 3. Provozovatel není účastníkem smluvních vztahů mezi registrovaným účastníkem a zájemcem. Provozovatel nenese odpovědnost za splnění povinností ze zprostředkovaného kontaktu.
 4. Provozovatel neodpovídá za úplnost, přesnost a pravdiost údajů zveřejňovaných na portálu registrovanými uživateli. Rovněž neodpovídá za porušení osobních či autorských práv přímo registrovaným uživatelem, který uveřejnil na portálu pod svým jménem nelegálně převzetý obsah (obraz i slovo). Provozovatel neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s užitím informací zveřejněných na portálu.
 5. Registrovanému uživateli ani zájemci o registraci nevzniká právní nárok na užívání portálu nebo uzavření smlouvy. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout registraci zájemci, odstoupit od smlouvy se stávajícím registravaným uživatelem nebo omezit jeho přístup k některým službám bez udání důvodu.
 6. Provozovatel nezaručuje nepřetržitý přístup na protál, ani nezávadnost a bezpečnost portálu, vč. udržování a uchovávání všech dat uživatelů.
 7. Kliknutím na některé odkazy na portálu může dojít k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.
 8. Rozsah a ceny poskytovaných služeb se řídí aktuálním sazebníkem.

III. Práva a povinnosti Uživatele

 1. Uživatel prohlašuje, že je způsobilý k právním úkonům. U fyzických osob, že je starší 18 let, a pokud je mladší 18 let, že ho zastupuje zákonný zástupce. Dále prohlašuje, že údaje poskytnuté portálu, jsou pravdivé, úplné a správné a že se před registrací seznámil s těmito Podmínkami, rovněž že jim rozumí a souhlasí s nimi.
 2. Uživatel souhlasí, že bude k užívání portálu využívat pouze 1 registrace. V případě zjištění více registrací jednoho uživatele má provozovatel právo tyto registrace smazat.
 3. Uživatel je povinnen dodržovat právní předpisy co se týče práv portálu i třetích osob, zejména při nakládání s autorskými a jinými právy duševního vlastnictví. Uživatel nesmí užívat portál v rozporu s těmito Podmínkami, komerčně využívat části portálu způsobem poškozujícím portál.

IV. Autorská práva

 1. Provozovatel je vlastníkem portálu Slunovrat – Cesty k sobě.
 2. Portál je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, v platném znění. Provozovatel vykonává veškerá majetková práva vztahující se k portálu.
 3. Obsah portálu ani jeho části nelze kopírovat, upravovat, šířit, jinak používat ani k němu vykonávat jiná majetková práva bez předchozího souhlasu provozovatele.
 4. Poskytnutím textů, fotografií a jiných vizuálních či audioviziálních informací a dat dává uživatel provozovateli souhlas k jejich užití k propagačním účelům a budování cíleného PR uživatele a současně k propagačním účelům portálu jako takového. Za tímto účelem také uživatel souhlasí s tím, aby portál postoupil takto poskytnutá data třetím osobám (např. médiím a podobně zaměřeným internetovým portálům apod.).

V. Ochrana osobních údajů

 1. Provozovatel zpracovává osobní údaje Uživatele uvedené v registračním formuláři a je oprávněn údaje dále zpracovávat, uchovávat, zveřejňovat a zprostředkovávat třetím osobám v souvislosti s náplní činnosti portálu.
 2. Provozovatel zajišťuje ochranu osobních údajů Uživatele – fyzických osob – v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění.
 3. Uživatel souhlasí se zpracováním a dalším používáním osobních údajů uvedených v registračním formuláři v souladu s náplní činnosti portálu.
 4. Uživatel souhlasí, že osobní údaje mohou být použity k vytvoření elektronické vizitky uživatele, zveřejněny v Katalogu portálu a dále šířeny v souladu s propagační a vydavatelskou činností portálu.
 5. Uživatel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů k marketingovým účelům.
 6. Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami portálu (novinky pro uživatele, pozvánky na akce, informace o změnách v Podmínkách či Sazebnících…) a případných kontaktů na zájemce o výrobky či služby uživatelů na elektronickou adresu uživatele.
 7. Uživatel souhlasí s uvedením těchto údajů: jméno a příjmení, obchodní název, kontaktní adresa, sídlo, telefonní číslo, e-mail, adresa internetových stránek, odkaz na skype, facebook a další sociální sítě, profilová fotografie, logo.
 8. Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osboní údaje uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat provozovatele o změně ve svých osobních údajích.
 9. Zpracováním osobních údajů může provozovatel, jako správce, pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Údaj o případném zpracovateli bude vždy umístěn na portálu.
 10. Osobní údaje budou zpracovávány na dobu neurčitou.
 11. Uživatel potvrzuje, že byl poučen o tom, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že lze souhlas kdykoli odvolat na základě doručení písemné žádosti na kontaktní adresu portálu. Neposkytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů však znamená nemožnost uzavření smlouvy o poskytování služeb portálu. Odvoláním souhlasů rovněž zanikají předchozí smluvní vztahy.

VI. Závěrečná ustanovení

 1. Právní vztahy vznikající na základě akceptace těchto Podmínek v souvislosti s využíváním služeb portálu Slunovrat se řídí právím řádem České republiky.
 2. Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit smlouvu s uživatelem porušujícím Podmínky využívání služeb portálu. Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit okamžitě smlouvu s uživatelem v případě porušení autorského zákona či jiných právních předpisů, a to i bez udání důvodu.
 3. Uživatel má právo odstoupit od smlouvy písemnou výpovědí doručenou na kontaktní adresu portálu, a to i e-mailovou formou.
 4. Stane-li se některé z ustanovení Podmínek neplatným, bude nahrazeno novým, blízkým smyslu původního ustanovení. Neplatností některého ustanovení není dotřena platnost ostatních ustanovení.
 5. Provozovatel si vyhrazuje právo změny poskytování kterékoli služby, jakož i Podmínek jejich užívání, a to bez předchozího upozornění uživatele.
 6. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 20.3.2013.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *